Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov, tovaru a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.mirkasenkova.sk

I. VYMEDZENIE POJMOV
Prevádzkovateľom internetovej stránky www.mirkasenkova.sk je Ing. Miroslava Seňková, so sídlom Slnečná 852/35, 90023 Viničné, Slovensko, IČO: 52883701, DIČ 1078517726, zapísaná v živnostenskom registri: okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra: 130-27220

Predávajúcim je Ing. Miroslava Seňková, so sídlom Slnečná 852/35, 90023 Viničné, Slovensko, IČO: 5288370.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.mirkasenkova.sk je Ing. Miroslava Seňková, so sídlom Slnečná 852/35, 90023 Viničné, Slovensko, IČO: 5288370.

Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.mirkasenkova.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.mirkasenkova.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.mirkasenkova.sk sú informačnými produktami.
Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.
V materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.

Ing. Miroslava Seňková, so sídlom Slnečná 852/35, 90023 Viničné, Slovensko si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov a eBookov. Tiež nenesie zodpovednosť za žiadne nároky a straty, či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.


II. CENA

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky. Predávajúci nie je platcom DPH.


III. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci si objednáva službu alebo online produkt prostredníctvom webového rozhrania www.mirkasenkova.sk, tzn. prostredníctvom objednávkového systému tým, že odošle vyplnený objednávkový formulár.

Na webových stránkach je uvedený podrobný popis ponúkanej služby alebo online produktu, vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený a čo kupujúcemu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky prezentácie, texty a obrázky na webových stránkach a v eBookoch majú len informatívny charakter.

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Miroslava Seňková a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení služby alebo online produktu.
Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového konta.


IV. PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI PLATBY

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.mirkasenkova.sk je možné platiť bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.


V. DODACIE PODMIENKY

Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).

Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu info@mirkasenkova.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese info@mirkasenkova.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Pri workshopoch, seminároch a iných hromadných akciách je termín a miesto špecifikované na príslušnej podstránke k danej službe.

Pri osobných konzultáciách a službách osobného charakteru je termín dodania služby definovaný pred vystavením objednávky a dohodnú sa na ňom vzájomne obe strany písomnou alebo telefonickou formou.


VI. AUTORSKÉ PRÁVA
Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti Miroslava Seňková so sídlom Slnečná 852/35, 90023 Viničné, Slovensko, IČO: 52883701 zapísaná v živnostenskom registri: okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra: 130-27220.

Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu.

Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.


VII. STORNO, REKLAMÁCIE A ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Keďže poskytnutie služby je podmienené výslovným súhlasom kupujúceho, ktorý odkliknutím políčka pri objednávke vyhlásil, že bol riadne poučený a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami, predávajúci podľa zákona, neumožňuje odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak platba kupujúceho nebude pripísaná na účet predávajúceho do 3 dní po termíne splatnosti.
Pri podozrení na podvodné či protizákonné konanie predovšetkým v súvislosti s objednávaním a využívaním elektronických produktov bude takéto podozrenie ďalej postúpené právnikovi a riešené v súlade s platnou legislatívou.

Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

Predávajúci zodpovedá za doručenie služby.
V prípade nečakaných udalostí spôsobených 3. stranou predávajúci zabezpečí po vzájomnej dohode náhradné plnenie.

Reklamáciu kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na info@mirkasenkova.sk. Kupujúci priloží faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamácie predávajúci informuje kupujúceho písomne e-mailom na adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke.


VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochranu vašich súkromných údajov beriem vážne a všetky osobné údaje (meno, e-mailovú adresu) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robím všetko pre to, aby som vami zverené údaje zabezpečila proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.
Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na tejto stránke:
https://mirkasenkova.sk/privacy-policy.


IX. SÚBORY COOKIES a automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe
Na našich internetových stránkach používame súbory „cookies“ preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory „cookies“ (v doslovnom preklade „sušienky“) sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky vytvoria vo Vašom zariadení v momente, keď na ne prídete.
Tieto internetové stránky si samozrejme môžete prezerať aj bez súborov „cookies“, je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nápovied“ Vášho prehliadača.


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do doby splnenia povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré vyplývajú zo zmluvy.

Webové stránky www.mirkasenkova.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.


XI. KONTAKTNÉ ÚDAJE
Ing. Miroslava Seňková, Slnečná 852/35, 90023 Viničné
Tel: +421 908 502 830
Email: info@mirkasenkova.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.01.2020.

Vo Viničnom dňa 13.01.2020
Miroslava Seňková