Podmienky


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov v rámci EU).

Kto je správca?

Správcom je Ing. Miroslava Seňková, Slnečná 852/35, Viničné 900 23, Slovensko, IČO: 52883701 zapísaná v živnostenskom registri: okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra: 130-27220 a prevádzkuje webovú stránku www.mirkasenkova.sk.
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@mirkasenkova.sk

PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
- budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
- plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
- umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

- Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Váš osobný údaj v rozsahu e-mail a meno potrebujem k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu eBooku, online kurzu, či iného digitálneho produktu.

- Vedenie účtovníctva
Ak ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

- Marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných ponúk.

Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu alebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Ak nie ste mojím zákazníkom, posielam vám newslettery iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.

Súhlas mi vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

- Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu, napr. pre remarketing alebo cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

- Fotografická dokumentácia, referencie
Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, ak zákon neustanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

- Zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom),
- Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov),
- Zabezpečeným prístupom do mojich emailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom),
- Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom),
- Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom),
- Šifrovanou komunikáciou na mojom webe (platný certifikát https),
- Zabezpečeným prístupom do členských sekcií (zabezpečené užívateľským menom a heslom),
- Pravidelnou aktualizáciou softwaru.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
- Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, DIČ: 2021869234 (Prevádzkovateľ IT služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk)
- SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
(Poskytovateľ platformy emailovej automatizácie SmartEmaling)
- Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.


Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma na e-mail: info@mirkasenkova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk
Emaily s inšpiráciami, blogovými článkami či službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete kedykoľvek ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.


Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.